..........  
                 
 
             

VolkswagenMitsubishiChevrolet-90


130
       Toyota Corolla 2001-2003
       
  1.  . 
 2.  ( )
 3.  ( )
   4.  Toyota Corolla 2001-2003. 
 ()  . 
.
 
   5.  . 
 ()  SST, . 
SST 09023-00100

  Toyota Corolla 2001-2003
.
 
 6.  ( ). 
  7.  ( ) . 
 ()  . 
 
 8.  . 
 ()  2 . 
   9.  . 
 ()  . 
 ()  . 
 ()  . 
 ()  . 
 ()  . 
   ()  . 
 ()  . 
. , .
 ()  . 
 ()  . 
  , .
 
 10.  Toyota Corolla 2001-2003. 
   ()  , . 
 ()  . 
  , .
 ()  . 
 ()  . 
   ()  . 
 ()  . 
 ()  . 
 ()  . 
 ()  . 
   ()  . 
 
 11.  . 
 ()  2 . 
: 11.8 (120 , 9 ).

   12.  ( ) . 
 ()  . 
 ()  . 
.
 ()  . 
 
 13.  ( ). 
   14.  . 
 ()  SST . 
SST 09023-00100
: 15.2 (155 , 11 ).
 
   15.  . 
 ()  . 
, .
 
 16.  ( )
 17.  ( ) 
 18.  ( )
 19.  . 
 ()  . 
: 8.4 (85 , 73 ).

 20.  ( )
 21. 
 22.  ( ). 
 23.  . 
 24.  . 
»»»»»»
    

 
 


  


1