..........  
                 
 
             

VolkswagenMitsubishiChevrolet-90


63
       Toyota Corolla 2001-2003 3ZZ-FE, 4ZZ-FE
       
   1.  . 
 2.  , . 
 3.  , . 
 4.  - . 
 5.  . 
 6.  2. 
 ()  , 2 . 
 7.  1. 
 ()  2 . 
 8.  . 
 ()  . 
 9.  . 
 ()  . 
 10.  2. 
 ()  . 
 11.  3. 
 ()  . 
 12.  . 
 13.  2001-2003. 
SST 09268-21010:

 14.  , . 
 ()  . 
 (1)  , . 
 ()  . 
 (1)  , . 
 15.  . 
 ()  . 
 16.  . 
 ()  . 
  17.  . 
 ()  . , , . 
 
 18.  1. 
 ()  , , . 
 19.  . 
 20.  . 
 ()  2 , , . 
 ()  
   21.  3ZZ-FE, 4ZZ-FE. 
   ()  , , , , . 
 
 22.  2001-2003. 
 ()  . 
 ()  . 
 23.  . 
 ()  . 
 
 24.  . 
 ()  . 
 25.  2. 
 ()  . 
 26.  . 
 ()  , , , . 
   27.  1 TDC/. 
 ()  "0" . 
, (360°) .:
 
   28.  . 
 ()  SST, . 
SST 09960-10010 (09962-01000, 09963-01000):
 ()  . 
 
 29.  . 
 ()  , . 
, .:

   30.  . 
 ()  , . 
 
 31.  . 
 ()  . 
 32.  . 
 ()  2 , . 
 33.  1. 
 ()  . 
.

   34.  . 
 ()  . 
 ()  (8) . 
 ()  
, , .
 
   35.  . 
 ()  . 
 
 36.  1. 
 ()  . 
 37.  . 
 ()  . 
 38.  1. 
 ()  2 . 
   39.  . 
 ()  , , . 
 •  ? , , . 
 •  ? , 1/4 , . 
 
 40.  3ZZ-FE, 4ZZ-FE. 
 ()  , , . 
 41.  . 
 ()  . 
 42.  . 
 ()  . 
 43.  1. 
 ()  2 , . 
   44.  . 
 ()  , , , . 
   Toyota Corolla 2001-2003     3ZZ-FE, 4ZZ-FE
 45.  . 
 ()  . 
 46.  . 
 ()  . 
   47.  . 
 ()  10 , , . 
 ()  . 
 
 48.  . 
   49.  2001-2003. 
 ()  . 
 •  ? . 
 •  ? , . 
 
   50.  . 
 ()  , . 
: 156,0 - 159,0 (6,142 - 6,260 )
: 159,5 (6,280 )
, .:
 
   51.  . 
2 .:
 ()  . 
 ()  10- , , . 
: 49 · (500 kgf·cm, 36 ft·lbf)
 ()  . 
 ()  90° , . 
 ()  , 90°. 
 52.  . 
 ()  . 
: 49 · (500 kgf·cm, 36 ft·lbf)

 53.  . 
 ()  . 
 ()  . 
: 9,0 · (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

   54.  3ZZ-FE, 4ZZ-FE. 
 ()  . 
 ()  2 , 1 , . 
   ()  , , . 
:
1: 23 · (235 kgf·cm, 17 ft·lbf)
3: 13 · (133 kgf·cm, 10 ft·lbf)
 
 55.  1. 
 ()  . 
: 9,0 · (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

 56.  . 
 ()  . 
 ()  . 
: 13 · (133 kgf·cm, 10 ft·lbf)

 57.  2001-2003. 
 ()  . 
 ()  , , . 
: 30 · (306 kgf·cm, 22 ft·lbf)

   58.  . 
 ()  1 TDC/. 
 (1)  . 
   (2)  , . 
   ()  , . 
.:
   ()  , SST. 
SST 09223-22010:
  ()  , . 
 
 59.  1. 
 ()  . 
: 19 · (189 kgf·cm, 14 ft·lbf)

 60.  Toyota Corolla 2001-2003. 
 ()  . 
: 19 · (194 kgf·cm, 14 ft·lbf)

   61.  1. 
 ()  "F" (3ZZ-FE) "B" (4ZZ-FE). 
   62.  . 
 ()  MP . 
 ()  SST , , . 
SST 09223-22010:
.
 
  63.  . 
 ()  . 
 ()  ( 3,5-4,5 (0,1379-0,177 )), . 
::
: 08826-00100, :
: 08826-00080, .:
   ()  . 
:
6: 13 · (133 kgf·cm, 10 ft·lbf)
8: 19 · (194 kgf·cm, 14 ft·lbf)
 •  ? . 
 •  ? 3 . 
 •  ? 2- . 
 ()  (8) . 
 
   64.  1. 
 ()  , , , . 
  ()  . 
: 9 · (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
, , .

 65.  Toyota Corolla 2001-2003. 
 ()  . 
 ()  . 
: 9,0 · (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

 66.  3ZZ-FE, 4ZZ-FE. 
 ()  . 
: 47 · (480 kgf·cm, 35 ft.·lbf)

   67.  . 
 ()  . 
 ()  . 
:
A: 9 · (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
B: 11 · (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)
 
 68.  . 
 ()  . 
:
: 29 · (296 kgf·cm, 21 ft.·lbf)
: 69 · (704 kgf·cm, 51 ft.·lbf)

 69.  . 
 ()  . 
 ()  SST. 
SST 09960-10010 (09962-01000, 09963-01000).:
: 138 · (1407 kgf·cm, 102 ft·lbf)
  ()  . 
   ()  , . 
, , .:

   70.  . 
 ()  (FIPG). 
 ()  2- , . 
: 08826-00080 .:
 •  ? . 
 •  ? 3 . 
 •  ? 2- . 
 ()  , . , . 
:
: 11 · (112 kgf·cm, 8 ft·lbf)
: 9,0 · (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)
 
 71.  . 
 ()  . 
: 9 · (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

 72.  . 
 ()  . 
: 9,0 · (92 kgf·cm, 80 in.·lbf)

   73.  . 
 ()  , , . 
: 52 · (530 kgf·cm, 38 ft·lbf)
 
 74.  ). 
 75.  1. 
 ()  . 
: 39 · (400 kgf·cm, 29 ft·lbf)

 76.  . 
 77.  2. 
 ()  . 
: 7,0 · (71 kgf·cm, 62 in.·lbf)

 78.  . 
: 103 · (1050 kgf·cm, 76 ft·lbf)

 79.  - . 
 80.  . 
SST 09992-00500:

 81.  /. 
 82.  . 
SST 09843-18030, 09843-18040:

 83.  . 
 84.  . 
»»»»»»
    

 
 


  


1